تازه ها

بیماری ها

قارچ کش بردو بهسم

بردوبهسم  قارچ کش و باکتری کش حفاظتی تماسی است که برای پیشگیری و درمان انواع بیماری های درختان میوۀ دانه دار،هسته دار،نیمه گرمسیری خزان دار،خشکباری، همیشه سبز، دانه ریز، سبزی، صیفی، زینتی و غیر مثمر توصیه می شود.  

بیشتر بخوانید »